Dłużnik spóźnia się z opłatą faktury? Wyślij mu notę księgową!

Zajrzyj na https://flobo.io/opoznienia-w-platnosciach/nota-ksiegowa-na-40-euro/, aby odnaleźć informacje dotyczące not księgowych 40 euro.

Każda osoba prowadząca przedsiębiorstwo wcześniej lub później ma do czynienia z kontrahentami, którzy nie opłacają wystawionych im faktur w wyznaczonym terminie. Niecałe dziesięć lat temu stanowiło to spory problem dla przedsiębiorców. Na szczęście od 2013 r. w przypadku wyniknięcia zwłoki we wniesieniu opłaty polskie ustawodawstwo dało możliwość wystawiania niemrawym kontrahentom not księgowych w kwocie 40 euro.

Noty księgowe na 40 euro – wystawiać natychmiast, a może wykorzystać jako jeden z kroków procedury windykacyjnej?

Przepisy ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych mówią, że wierzyciel może dopominać się od dłużnika rekompensaty za koszty odzyskiwania należności. Wysokość takiej rekompensaty zależna jest od kwoty zaległego świadczenia pieniężnego. W przypadku, gdy należność nie przekracza 5 tys. zł wystawia się notę księgową na 40 euro. Przy nieopłaconej fakturze powyżej tej kwoty, jednakże nie większej niż 50 tys. zł, wierzyciel od 2020 r. jest natomiast uprawniony do wystawienia notę na 70 euro, a gdy wartość świadczenia pieniężnego przewyższa 50 tys. zł – notę na kwotę 100 euro. Co najważniejsze, taką notę można wysłać dłużnikowi niezwłocznie po wystąpieniu opóźnienia w płatności, na dodatek bez konieczności wcześniejszego upomnienia o przekroczeniu terminu. Warto jednak zastanowić się czy wysłanie kontrahentowi bez uprzedzenia noty księgowej na 40 (albo więcej) euro nie naruszy budowanych nierzadko przez wiele lat dobrych układów biznesowych. Wszak przyczyną opóźnienia w przelaniu opłaty za fakturę może być zwyczajne niedopatrzenie albo chwilowe problemy z wypłacalnością dłużnika, a nie jego intencjonalny zabieg. Z tego też powodu, nota księgowa winna być raczej jednym z kolejnych kroków działań windykacyjnych.

Darmowy generator not księgowych na 40 euro – gdzie znaleźć?

W momencie, kiedy przedsiębiorca po raz pierwszy podejmuje decyzję o wystawieniu noty księgowej, zaczyna szukać informacji, w jaki sposób należy określić jej wysokość w złotówkach, skoro regulacje mówią o nocie w walucie euro. Instrukcje w tym zakresie zawarto w przytoczonym wyżej akcie prawnym – wysokość rekompensaty w PLN oblicza się biorąc za podstawę średni kurs euro ogłoszony przez NBP ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym upłynął termin wniesienia opłaty za faktury.

Zainteresowanych zapraszamy do wypróbowania generatora not księgowych, dostępnego darmowo przez Flobo – autorskie narzędzie automatyzujące obsługę należności w firmach, które wyposażone jest też w wszechstronny moduł automatycznej windykacji.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]